โค้ดไบต์ StableHLO

รูปแบบไบต์โค้ด MLIR

StableHLO ใช้รูปแบบ MLIR Bytecode สำหรับการทำให้เป็นอนุกรม

MLIR Bytecode Format คือรูปแบบการทำให้เป็นอนุกรมที่ใช้ในการเข้ารหัสโปรแกรม MLIR จาก MLIR RFC นี้สร้างขึ้นเพื่อ "ประโยชน์ที่รูปแบบไบนารีมอบให้กับตาราง ซึ่งได้แก่ ความเร็วและขนาดในการจัดเรียงอันดับ ความสามารถของ Mmap การเปิดใช้เวอร์ชันที่ทำได้ง่ายขึ้น ฯลฯ" โดยการทดสอบประสิทธิภาพ ขนาดการเรียงอันดับ และหน่วยความจำ โดยใช้การทดสอบขนาดใหญ่จากหลายๆ ภาษาเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบ

ไบต์ MLIR ไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อทำให้ MLIR มีความเสถียรโดยเฉพาะ แต่ MLIR RFC สังเกตว่าสามารถรับประกันความเข้ากันได้นอกเหนือจากรูปแบบนี้ ซึ่งเราทำได้สำเร็จสำหรับ StableHLO (ดู compatibility.md)