بایت کد StableHLO

فرمت بایت کد MLIR

StableHLO از فرمت بایت کد MLIR برای سریال سازی استفاده می کند.

فرمت بایت کد MLIR یک فرمت سریال سازی است که برای کدگذاری برنامه های MLIR استفاده می شود. از MLIR RFC ، برای "مزایایی که یک فرمت باینری به جدول می‌آورد، یعنی سرعت و اندازه سریال‌سازی، قابلیت‌های mmap، نسخه‌سازی آسان‌تر فعال‌تر و غیره" ساخته شده است. تست‌های عملکرد، اندازه سریال‌سازی و حافظه با استفاده از آزمون بزرگ از گویش‌های مختلف برای اعتبارسنجی قالب اجرا شدند.

بایت کد MLIR به طور خاص برای پایدار کردن MLIR ساخته نشده است، اما MLIR RFC خاطرنشان می کند که ارائه ضمانت های سازگاری در بالای این قالب ممکن است، که ما با موفقیت برای StableHLO انجام دادیم (به compatibility.md مراجعه کنید).