Integracja wtyczki PJRT

Wprowadzenie

PJRT to jednolity interfejs Device API, który chcemy dodać do ekosystemu systemów uczących się. Zgodnie z długoterminową wizją: (1) platformy (JAX, TF itp.) będą wywoływały PJRT, które mają implementacje nieprzezroczyste dla tych platform; (2) każde urządzenie skupia się na implementowaniu interfejsów API PJRT i może być nieprzejrzyste dla tych platform.

Ten dokument koncentruje się na rekomendacjach dotyczących integracji z PJRT i testowaniu integracji PJRT z JAX.

Jak przeprowadzić integrację z PJRT

Krok 1. Zaimplementuj interfejs PJRT C API

Opcja A: możesz wdrożyć interfejs PJRT C API bezpośrednio.

Opcja B: jeśli możesz tworzyć kompilacje na podstawie kodu C++ w repozytorium Xla (za pomocą rozwidlenia lub bazela), możesz też wdrożyć interfejs PJRT C++ API i użyć otoki C→C++:

 1. Zaimplementuj dziedziczenie klienta PJRT w języku C++ z klienta podstawowego PJRT (i powiązanych klas PJRT). Oto kilka przykładów klienta PJRT C++: pjrt_stream_executor_client.h, tfrt_cpu_pjrt_client.h.
 2. Zaimplementuj kilka metod interfejsu API w języku C, które nie są częścią klienta PJRT w C++:
  • PJRT_Client_Create. Poniżej znajdziesz przykładowy pseudokod (przy założeniu, że GetPluginPjRtClient zwraca klienta PJRT C++ zaimplementowanego powyżej):
#include "third_party/tensorflow/compiler/xla/pjrt/c/pjrt_c_api_wrapper_impl.h"

namespace my_plugin {
PJRT_Error* PJRT_Client_Create(PJRT_Client_Create_Args* args) {
 std::unique_ptr<xla::PjRtClient> client = GetPluginPjRtClient();
 args->client = pjrt::CreateWrapperClient(std::move(client));
 return nullptr;
}
} // namespace my_plugin

Uwaga: PJRT_Client_Create może pobierać opcje przekazane z platformy. Tutaj znajdziesz przykład użycia tej funkcji przez klienta GPU.

Dzięki kodowi nie musisz implementować pozostałych interfejsów API C.

Krok 2. Wdróż GetPjRtApi

Musisz zaimplementować metodę GetPjRtApi, która zwraca wartość PJRT_Api* zawierającą wskaźniki funkcji do implementacji interfejsu PJRT C API. Poniżej znajdziesz przykład przy założeniu, że chcesz wdrożyć je za pomocą wrapper (podobny do pjrt_c_api_cpu.cc):

const PJRT_Api* GetPjrtApi() {
 static const PJRT_Api pjrt_api =
   pjrt::CreatePjrtApi(my_plugin::PJRT_Client_Create);
 return &pjrt_api;
}

Krok 3. Przetestuj implementacje interfejsu C API

Możesz wywołać metodę RegisterPjRtCApiTestFactory, aby przeprowadzić niewielki zestaw testów pod kątem podstawowych zachowań interfejsu PJRT C API.

Jak używać wtyczki PJRT z JAX

Krok 1. Skonfiguruj JAX

Możesz użyć aplikacji JAX co noc.

pip install --pre -U jaxlib -f <a href="https://storage.googleapis.com/jax-releases/jaxlib_nightly_releases.html">https://storage.googleapis.com/jax-releases/jaxlib_nightly_releases.html</a>

pip install git+<a href="https://github.com/google/jax">https://github.com/google/jax</a>

lub utwórz plik JAX ze źródła.

Na razie musisz dopasować wersję jaxlib do wersji interfejsu PJRT C API. Zwykle wystarczy nocna wersja jaxlib z tego samego dnia, pod kątem którego tworzysz wtyczkę TF, np.

pip install --pre -U jaxlib==0.4.2.dev20230103 -f <a href="https://storage.googleapis.com/jax-releases/jaxlib_nightly_releases.html">https://storage.googleapis.com/jax-releases/jaxlib_nightly_releases.html</a>

Plik jaxlib możesz też utworzyć ze źródła dokładnie w zatwierdzeniach XLA, na podstawie którego kompilujesz (instructions).

Wkrótce zaczniemy obsługiwać zgodność z interfejsem ABI.

Krok 2. Użyj przestrzeni nazw jax_Plugins lub skonfiguruj element entry_point

JAX może wykryć Twoją wtyczkę na 2 sposoby.

 1. Używanie pakietów przestrzeni nazw (ref). Zdefiniuj unikalny moduł globalnie w ramach pakietu przestrzeni nazw jax_plugins (np. utwórz katalog jax_plugins i zdefiniuj moduł pod nim). Przykładowa struktura katalogów:
jax_plugins/
 my_plugin/
  __init__.py
  my_plugin.so
 1. Używanie metadanych pakietu (ref). Jeśli tworzysz pakiet przy użyciu pliku pyproject.toml lub setup.py, reklamuj nazwę modułu wtyczki, uwzględniając w grupie jax_plugins punkt wejścia, który wskazuje pełną nazwę modułu. Oto przykład z użyciem pliku pyproject.toml lub setup.py:
# use pyproject.toml
[project.entry-points.'jax_plugins']
my_plugin = 'my_plugin'

# use setup.py
entry_points={
 "jax_plugins": [
  "my_plugin = my_plugin",
 ],
}

Oto przykłady wdrożenia wtyczki openxla-pjrt-plugin przy użyciu opcji 2: https://github.com/openxla/openxla-pjrt-plugin/pull/119,,https://github.com/openxla/openxla-pjrt-plugin/pull/120

Krok 3. Zaimplementuj metodę initial()

Aby zarejestrować wtyczkę, musisz zaimplementować w module Pythona metodę inicjowania(), np.:

import os
import jax._src.xla_bridge as xb

def initialize():
 path = os.path.join(os.path.dirname(__file__), 'my_plugin.so')
 xb.register_plugin('my_plugin', priority=500, library_path=path, options=None)

Jak korzystać z usługi xla_bridge.register_plugin, znajdziesz tutaj. Obecnie jest to metoda prywatna. W przyszłości zostanie udostępniony publiczny interfejs API.

Możesz uruchomić poniższy wiersz, aby sprawdzić, czy wtyczka jest zarejestrowana, i zgłosić błąd, jeśli nie uda się jej wczytać.

jax.config.update("jax_platforms", "my_plugin")

JAX może mieć wiele backendów/wtyczek. Masz kilka możliwości używania wtyczki jako domyślnego backendu:

 • Opcja 1. Uruchom jax.config.update("jax_platforms", "my_plugin") na początku programu.
 • Opcja 2. Ustaw ENV JAX_PLATFORMS=my_plugin.
 • Opcja 3: ustaw odpowiednio wysoki priorytet podczas wywoływania metody xb.register_plugin (wartość domyślna to 400, która jest wyższa niż w przypadku innych istniejących backendów). Backend o najwyższym priorytecie będzie używany tylko wtedy, gdy JAX_PLATFORMS=''. Wartość domyślna parametru JAX_PLATFORMS to '', ale czasami zostaje zastąpiona.

Testowanie za pomocą JAX

Oto kilka podstawowych przykładów testowych, które możesz wypróbować:

# JAX 1+1
print(jax.numpy.add(1, 1))
# => 2

# jit
print(jax.jit(lambda x: x * 2)(1.))
# => 2.0

# pmap

arr = jax.numpy.arange(jax.device_count()) print(jax.pmap(lambda x: x +
jax.lax.psum(x, 'i'), axis_name='i')(arr))

# single device: [0]

# 4 devices: [6 7 8 9]

(wkrótce dodamy do Twojej wtyczki instrukcje dotyczące testowania jednostek Jax).

Przykład: wtyczka JAX CUDA

 1. Wdrożenie interfejsu PJRT C API za pomocą kodu (pjrt_c_api_gpu.h).
 2. Skonfiguruj punkt wejścia pakietu (setup.py).
 3. Zaimplementuj metodę initial() (__init__.py).
 4. Można ją przetestować za pomocą dowolnych testów Jax pod kątem CUDA. ```